Japanese roastbeef
Japanese roastbeef
chirashi sushi
chirashi sushi
menu du jour / Japanese porc
menu du jour / Japanese porc
Salmon burger
Salmon burger
Bento Box
Bento Box
Bento Box
Bento Box
Salmon burger /menu du jour
Salmon burger /menu du jour
platter chef
platter chef
NY Cheese cake
NY Cheese cake